Welkom bij psychotherapie praktijk Maaike van den Dungen, een kleine, vrijgevestigde praktijk in het centrum van Utrecht. In deze praktijk kunt u terecht voor zowel kortdurende als langdurige psychotherapie met uiteenlopende klachten (vanaf 18 jaar).

Mijn expertise ligt vooral op het gebied van traumagerelateerde klachten en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast heb ik ruime ervaring met het behandelen van stemmingsklachten, angstklachten en klachten ten gevolge van een lichamelijke aandoening.

Op deze website vindt u informatie over psychotherapie, psychische klachten, mijn werkwijze en behandeling, aanmelding, wachttijden en verzekeringen/vergoedingen.

Let op: In 2024 heeft de praktijk alleen een contract met DSW. Met overige verzekeraars heb ik geen contract. Onder het kopje ‘Vergoedingen’ kunt u lezen wat dit voor u betekent.

22-04-2024 Op dit moment is er een aanmeldstop in de praktijk en naar verwachting duurt deze stop in ieder geval tot oktober 2024.

Psychotherapie

Psychotherapie is een gangbare behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten of problemen. Samen onderzoeken we de mogelijke oorzaken van uw klachten, factoren die klachten in standhouden en mogelijke oplossingen. Psychotherapie vraagt bereidheid om naar binnen te kijken, naar gevoelens, gedachten en gedrag. Dat vraagt energie en kan betekenen dat u zich (tijdelijk) slechter kunt gaan voelen of het idee heeft verder vast te lopen. Vaak is dat onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke zaken het onderwerp zijn van de therapie. Het vraagt dus om een bewuste keuze en motivatie.

Als psychotherapeut ben ik niet in staat uw klachten voor u op te lossen. Wel kan ik u helpen dit zelf te doen door met u uit te zoeken hoe u beter of anders met uw klachten om kunt gaan, u uw eigen mogelijkheden (beter) kunt aanspreken, of hoe u uw klachten kunt leren accepteren als passend bij uw huidige situatie.

Het doel van de therapie kan zeer gevarieerd zijn; van klachtvermindering of verwerking van een traumatische ervaring tot nee leren zeggen of stil te kunnen staan bij uw eigen gevoel.  Een garantie op succes kan niet gegeven worden en het is ook niet mogelijk om vooraf te voorspellen wat het resultaat van een behandeling zal zijn.

Psychotherapie bestaat doorgaans uit gesprekken van 45 minuten die wekelijks of tweewekelijks plaatsvinden, op bij voorkeur vaste dagen en tijden. De duur van een therapie kan variëren van enkele gesprekken tot maanden of langer. Het beloop van de behandeling wordt elke 3 maanden geëvalueerd, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van vragenlijsten (ROM).


Psychische klachten

U kunt met uiteenlopende klachten bij mij terecht, waarbij u kunt denken aan:

 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • CPTSS en dissociatieve klachten (AGDS, DIS)
 • PTSS
 • Angstklachten zoals paniek, sociale angst, overmatig piekeren, dwangmatigheid en spanningsklachten
 • Depressieve klachten of aanhoudende somberheidsklachten, stemmingsklachten in reactie op een gebeurtenis
 • Relatieproblemen
 • Klachten ten gevolge van een lichamelijke aandoening

Naast therapie voor specifieke symptomen richt ik me ook op ’taaie’ patronen in denken, voelen en doen. Vaak zijn deze ontstaan in het verleden maar zorgen er voor dat u op dit moment vastloopt. Patronen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

 • geen grenzen aan kunnen geven
 • niet voor uzelf op kunnen komen
 • onzeker voelen
 • relatie niet kunnen aangaan of vasthouden
 • hoge eisen stellen, te veel van jezelf vragen
 • steeds in conflict komen met anderen

Als psycholoog ben ik niet bevoegd om medicatie voor te schrijven, dat wordt gedaan door een psychiater en soms door de huisarts. Er zijn een aantal klachten waarvoor ik geen behandeling bied in mijn praktijk:

 • verslavingsgerelateerde problematiek
 • psychotische klachten
 • autisme (diagnostiek is wel mogelijk, behandeling niet)
 • forensische problematiek en agressie regulatie problemen
 • eetstoornissen

Naast behandeling kunt u bij mij ook terecht voor diagnostiek naar traumagerelateerde stoornissen zoals PTSS, CPTSS, AGDS en DIS.

Ik sta altijd open voor overleg om te kijken of ik een passende behandeling kan bieden, neem gerust contact op.

Werkwijze

U kunt zich aanmelden via het contact formulier op deze website. Ik neem dan telefonisch contact met u op. De praktijk is telefonisch bereikbaar op maandag tussen 10-11 en op vrijdag tussen 14-16. Uiteraard kunt u ook contact opnemen voor overleg om te bespreken of een behandeling binnen de praktijk mogelijk of passend is.

Bij het eerste telefonische contact zal besproken worden of er sprake is van een wachtlijst. Telefonisch zal ik de klachten globaal uitvragen waarna een intake gepland kan worden.   

De intake varieert van één tot enkele gesprekken, afhankelijk van uw klachten en problematiek. Hierin brengen we uw leefsituatie, klachten, levensloop en hulpvraag in kaart. Vervolgens stellen we samen een behandelplan op en wordt gestart met de behandeling. Ik zal bij aanvang van de behandeling een schatting maken van de behandelduur.

Psychotherapie bestaat doorgaans uit gesprekken van 45 minuten, behandelingen met EMDR duren 90 minuten.

Bij de intake heeft u de volgende stukken nodig:

 • Een verwijzing van de huisarts
 • Kopie van u zorgpas
 • Uw legitimatiebewijs; als zorgverlener ben ik wettelijk verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te controleren en te registreren.

Hoe te handelen in geval van crisis wordt met u besproken tijdens de intake. Indien u niet bij mij in behandeling bent, maar wel in crisis, bel dan het telefoonnummer 113 (hulplijn bij suïcidale gedachten).

Therapeut

Mijn naam is Maaike van den Dungen (1979), in 2004 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam als psycholoog. Hierna heb ik diverse opleidingen en cursussen gevolgd, waaronder de opleiding tot GZ-psycholoog. Vanaf januari 2019 werk ik als BIG geregistreerd klinisch psycholoog/psychotherapeut, deels in mijn eigen praktijk en deels in een grote GGZ instelling gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek.

Persoonlijke ontwikkeling vind ik belangrijk en noodzakelijk om de juiste zorg te kunnen bieden, hiervoor volg ik ieder jaar verschillende cursussen en symposia om mijn kennis op peil te houden. Mijn werkwijze blijft hierdoor  aansluiten bij de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke richtlijnen. Ik werk voornamelijk met schematherapie, AFT, acceptance en commitment therapie (ACT), EMDR en imaginaire rescripting. 

Lidmaatschappen:

 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP)
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 • Vereniging voor schematherapie
 • Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP)

Registraties:

 • Klinisch psycholoog
 • Psychotherapeut BIG 19913183716
 • GZ-psycholoog BIG 19913183725
 • Senior Schematherapeut (register schematherapie)
 • EMDR therapeut VEN
 • Groepstherapeut NVGP

KvK: 72123559  
AGB code zorgverlener: 94-012946  Agb code onderneming: 94-064358

Vergoedingen

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, mits u bent verwezen door uw huisarts en u beschikt over een verwijsbrief. De behandeling wordt echter alleen vergoed wanneer er een diagnose gesteld kan worden (DSM-V). Indien geen diagnose gesteld kan worden, zal ik u (kosteloos) terugverwijzen naar de huisarts.

De praktijk biedt alleen behandelingen in de SGGZ. Er is binnen de SGGZ geen beperking aan het aantal therapiegesprekken dat vergoed wordt. Vanaf 1-1-2022 wordt er gewerkt met het zorgprestatiemodel. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/ .

Geen contracten met zorgverzekeraars

Ik heb er bewust voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. De reden hiervoor is dat ik me niet kan vinden in de voorwaarden van deze contracten. De verzekeraars schrijven in toenemende mate voor wat behandelaren moeten doen en laten in een behandeling en dat staat regelmatig haaks op de professionele standaarden in ons vak. Meer informatie over de bezwaren en zorgen over de GGZ is te vinden op www.zorgvoorkwaliteit.nu. Dit is een groeiend initiatief dat zich richt tegen de toenemende macht van zorgverzekeraars binnen de zorg.

Kosten

Bovenstaande betekent niet dat zorg binnen mijn praktijk niet vergoed wordt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat u heeft gekozen. Wanneer u een restitutiepolis heeft, wordt de behandeling in zijn geheel vergoed. Met een naturapolis is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar hoe groot het gedeelte van de behandeling is wat door uw zorgverzekeraar vergoed wordt. Het eigen risico wordt wel door de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht, voor 2022 is dit €385,- (zowel bij gecontracteerde als niet- gecontracteerde zorg). De tarieven voor behandeling worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Mijn advies is om, voordat u gaat starten, navraag te doen bij uw ziektekosten verzekering over de vergoedingen van behandeling in mijn praktijk. 

Keuze zorgverzekering

Aan het einde van ieder jaar kunt u een nieuwe verzekeringspolis afsluiten. Mocht u willen overstappen, dan is het goed twee data in de gaten te houden: vóór 1 januari dient u uw huidige verzekering te hebben opgezegd en voor 1 februari van datzelfde jaar moet een nieuwe verzekeraar zijn gekozen.

Zelf betalen

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Dan is een verwijsbrief niet nodig. De termijn van facturering zal dan in overleg met u bepaald worden. Ook wanneer u zelf betaald gelden de NZA tarieven.

Tarieven en factuur

De tarieven voor 2022 zijn terug te vinden op https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ . U kiest in de tarievenzoeker voor ‘Ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II’.

Op de factuur kunt u zien wanneer en hoe lang u een behandeling heeft gehad. Dit gaat op basis van zorgprestaties. U krijgt de factuur maandelijks, zodat u ziet welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Betalingsvoorwaarden

Er wordt maandelijks een factuur gestuurd, deze ontvangt u thuis en kunt u indienen bij uw verzekeraar. Ik verzoek u de factuur binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen. Indien er 30 dagen na verzending van de factuur geen betaling heeft plaatsgevonden ontvangt u een herinneringsfactuur. Mocht deze na 14 dagen niet zijn voldaan, dan ontvangt u  een aanmaning, waaraan €20,00 administratiekosten zijn verbonden.

Verhindering/annulering afspraak

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per mail te laten weten. Doet u dit niet, dan wordt €60,- als no show-tarief in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Klachten, kwaliteitsstatuut & privacy

Beroepscode

Als klinisch psycholoog en psychotherapeut moet ik me houden aan de beroepscode die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (meer informatie hierover is te vinden op https://www.psychotherapie.nl/217055286/Beroepscode). Vertrouwelijkheid is een van de belangrijkste punten uit de beroepscode. Er wordt nooit, zonder schriftelijke toestemming van u, informatie verstrekt aan derden. Geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Ontevreden of een klacht?

Mocht u ontevreden zijn over de bejegening, behandeling of iets anders, dan vraag ik u dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Ik neem uw op- of aanmerkingen serieus en ben altijd bereid mee te denken in oplossingen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de  Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) om bemiddeling aan te vragen of een klacht in te dienen.

Voor meer informatie over klachten kunt u kijken op: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop een aanbieder in de GGZ de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd en is sinds 2017 verplicht voor behandelaren werkzaam in de GGZ.

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (ter inzage op de praktijk of klik https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Instelling/DownloadReadOnlyPDF/9367). 

Privacystatement

Psychotherapiepraktijk Maaike van den Dungen, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72123559, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychotherapiepraktijk Maaike van den Dungen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevens bescherming (Avg).  

Toepassing 

Psychotherapie Maaike van den Dungen verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën personen:(potentiële) patiënten;

bezoekers van de website www.psychotherapiemaaikevandendungen.nl;

deelnemers aan bijeenkomsten van Psychotherapie Maaike van den Dungen;  

alle overige personen die met Psychotherapie Maaike van den Dungen contact opnemen of van wie de praktijk Maaike van den Dungen persoonsgegevens verwerkt. 

Verwerken van persoonsgegevens

Psychotherapie Maaike van den Dungen verwerkt persoonsgegevens die: 

 1. Een betrokkene zelf persoonlijk (in een face to face gesprek), telefonisch, of digitaal (e-mail of webformulier) heeft verstrekt, zoals contact gegevens of andere persoonsgegevens.
 2. Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

De opgenomen gegevens van een patiënt worden in het ICT-systeem van Psychotherapie Maaike van den Dungen opgeslagen.

Doeleinden verwerking

Psychotherapie Maaike van den Dungen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden; 

Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd. 

Rechtsgrond

Psychotherapie Maaike van den Dungen verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden: Toestemming van betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

Psychotherapiepraktijk Maaike van den Dungen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapiepraktijk Maaike van den Dungen persoonsgegevens verwerken. Psychotherapiepraktijk Maaike van den Dungen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

Persoonsgegevens delen met derden

Psychotherapiepraktijk Maaike van den Dungen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotherapiepraktijk Maaike van den Dungen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten EER 

Psychotherapie Maaike van den Dungen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapie Maaike van den Dungen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG. 

Bewaren van gegevens

Psychotherapie Maaike van den Dungen vernietigt persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en tevens niet op grond van andere wetgeving bewaard moeten worden. De persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd. 

Psychotherapie Maaike van den Dungen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.      medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; 

b.     (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 

Wijzigingen privacystatement

Psychotherapie Maaike van den Dungen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van psychotherapie Maaike van den Dungen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatment regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychotherapie Maaike van den Dungen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Maaike van den Dungen (maaikevandendungen@gmail.com).


Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapie Maaike van den Dungen persoonsgegevens verwerkt, kunt u via bovenstaand mail adres contact opnemen. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).